شرکت پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در شهرگلستان به روایت تصویر